Detaljer og dokumenter

Frist for innspill: 12. september 2024

PLAN-ID: 3118-2024003

DOKUMENTASJON:
Planprogram_Spydebergveien 143_260624
Planinitiativ_Spydebergveien
311820240003 – Referat fra oppstartsmøte
Plangrense_Spydebergveien 143_130624

I medhold av Plan- og bygningsloven (Pbl) § 12-3 og § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Spydeberg Næringspark i Indre Østfold kommune.

Forslagsstiller er Spydebergveien 143 AS. Plankonsulent er SH Prosjekt AS.

Planområdets avgrensing
Planområdet omfatter eiendommene gbnr 408/6 og gbnr 834/6, samt mindre deler av gbnr 532/20 og 918/32 (Spydebergveien) og gnr 834 bnr 4 og 11 (tilgrensende eiendommer). Planområdet er på om lag 102 daa. Planområdet ligger ca. 700m fra Knapstad stasjon og ca. 500m fra Osloveien (FV 128).

Hensikten med planarbeidet
Arealet er en allerede opparbeidet industritomt med eldre industribebyggelse, tidligere benyttet av Borg Trelast og Moelven Are AS. Tomten ligger i umiddelbar nærhet til annen industribebyggelse langs Spydebergveien. Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere tomten til nye lager, logistikk- og industriformål.

Planarbeidet skal danne grunnlaget for en mer effektiv utnyttelse av næringsarealene, i tråd med dagens arealpolitikk. Utbyggingspotensial for fremtidige tiltak, inkludert ikke-utbygget areal, vil avklares i planen. Ny bruk av arealet skal tilpasses nærmiljøet på en hensiktsmessig måte. En ny reguleringsplan for tomten vil være viktig for å sikre forutsigbarhet for grunneiere og naboer.

Plansituasjon
Arealet er i all hovedsak uregulert. Deler av planområdet omfattes av faresone H320 – flomfare.

Industritomten er avsatt til arealformål nåværende næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel 2024 – 2035. Jf. kommuneplanens bestemmelser § 5.5 a), skal prinsippet om rett virksomhet på rett sted legges til grunn (ABC-prinsippet) når næringsområder tas i bruk. Kommuneplanen setter krav om at det gjennomføres trafikkutredning der regulering vil medføre trafikkøkning.

Konsekvensutredning
Planen omfattes av Forskrift om konsekvensutredninger § 6 b, vedlegg I pkt. 24. med krav om planprogram og konsekvensutredning.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til arealplanlegger Martin Andresen. Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 12. september via e-post til plan@shprosjekt.no eller via post til SH Prosjekt AS, Morstongveien 60, 1859 Slitu.