Varsel om planarbeid – Detaljregulering for Aursmoen næringspark

SH Prosjekt AS starter arbeid med privat forslag til reguleringsplan for næringsarealer i Aurveien 14 og 18 i Aurskog-Høland kommune. I samsvar med §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven varsler vi oppstart av detaljreguleringsarbeidet. Formålet med planen er å regulere nye næringsarealer. Planområdet er på ca. 32 daa og ligger i Aursmoen sentrum ved krysset fv. 1469 (Aurveien) x fv. 170 (Kompveien). Endelig planforslag kan bli mindre i areal enn skissert ved oppstart. Det planlegges for bruk av arealet til næringsbebyggelse; hovedsakelig kontor, lager og handel med plasskrevende varer. Det er vurdert at planforslaget ikke vil utløse krav om konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854).
Planområdet omfatter gårds- og bruksnumrene Gnr. 193, Bnr. 52, 70, 72, 79 og deler av 243/7 (FV1469).

Henvendelser vedrørende planarbeidet kan rettes til: SH Prosjekt AS v/ arealplanlegger Janne de Jong
tlf: +47 40454349, janne@shprosjekt.no

Eventuelle merknader sendes innen 3. juli til e-post janne@shprosjekt.no eller per post til SH Prosjekt AS, Postboks 65, 1851 Mysen.

Detaljer og dokumenter

DATO

5. juni, 2020

PLAN-ID

3026-20200009