Varsel om oppstart av planarbeid og parallell byggesak – Detaljregulering for Skolegata 26 og 28 – del av felt B2

I medhold av plan og bygningsloven (Pbl) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Detaljregulering for Skolegata 26 og 28 – del av felt B2 i Indre Østfold kommune. Samtidig varsles parallell behandling av plan og byggesak, jf. Pbl §§ 1-7 og 12-15.
Forslagsstiller er Skolegata Askim AS. Plankonsulent er SH Prosjekt AS.
Planarbeidet skal tilrettelegge for omforming av området som i dag består av eldre boligmasse. Reguleringsplanen skal utarbeides med utgangspunkt i områdereguleringsplanen for Området vest for Dr. Randers gate, nord for Skolegata og øst for Askimbyen skole (Rådhuskvartalet).
Planområdet er på 6,3 daa og omfatter gårds- og bruksnumrene 80/28, 99/21 og 99/28 samt deler av 80/409, 80/26, 99/1 og 99/424 i Indre Østfold kommune. Endelig planforslag kan bli mindre i areal enn skissert ved oppstart.
Det planlegges et boligområde på 21-27 boenheter i blokkbebyggelse. Aktuelle planformål er boligbebyggelse (blokkbebyggelse) med tilhørende samferdselsformål, teknisk infrastruktur og uteoppholdsarealer.
Det er vurdert at planforslaget ikke vil utløse krav om konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854).

Kart over planområde, referat fra oppstartmøte, forstudie og planinitiativ, se lenker til høyre på siden.

Henvendelser vedrørende planarbeidet kan rettes til SH Prosjekt AS v/ arealplanlegger Janne de Jong,
tlf: +47 40454349, e-post: janne@shprosjekt.no

Eventuelle merknader sendes innen 23. november til e-post janne@shprosjekt.no eller per post til SH Prosjekt AS, Postboks 65, 1851 Mysen.

Detaljer og dokumenter

DATO

20. oktober, 2020

PLAN-ID

3014-20200012