Varsel om oppstart av planarbeid – Detaljregulering for Grønn Gjødsel Jerberg – Plan-ID: 3016-2022001

I medhold av plan og bygningsloven (Pbl) § 12-3 og § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering Grønn gjødsel Jerberg i Rakkestad kommune.
Forslagsstiller er Grønn gjødsel AS. Plankonsulent er SH Prosjekt AS.
Aktuelt for reguleringen er næringsformål, LNF-formål og samferdsel/teknisk infrastruktur.

Planområdets avgrensing
Planområdet omfatter Nøtteholveien 49-51 – del av eiendom med gbnr 35/1, 3, 17. Eiendommen grenser til fv. 1230 Nøtteholveien. Del av fylkesveiens areal med gbnr 528/17 er inkludert i varslet planområde for å sikre adkomst med frisikt. Varslingsområdet er på 88,5 daa. 

Planområdet er trukket ut til tomtegrenser i vest, sør og øst for å få et oversiktlig planområde som sikrer en god konsekvensutredning. Det planlegges likevel i hovedsak utbygging på eksisterende tun samt et nytt lager, se nedenfor. Store deler av planområdet vil reguleres til jordbruksformål i tråd med dagens bruk. 

Det er planlagt et nytt lager i planområdets nordøstre del, der det i dag står en eldre landbruksbygning. Adkomsten til bygget vil dimensjoneres for planlagt bruk. Det må utredes om det vil bli behov for noe omstrukturering av oppdyrket areal i forbindelse med adkomsten til et bygg i nordøst. Jord som flyttes vil bli benyttet innad på eiendommen til nydyrking eller jordforbedring.

Planområdet ligger nærheten av Grønn gjødsels administrasjonslokaler og øvrig produksjon i Strømfossveien. 


Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utvidelse av produksjonsvirksomheten i Grønn gjødsel AS og etablere nye administrasjonslokaler i Nøtteholveien 49-51. 


Plansituasjon
Arealet er uregulert og ligger i LNF-sone for spredt utbygging i gjeldende kommuneplan for Rakkestad kommune. Kommuneplanens bestemmelser åpner for spredt næringsbebyggelse i dette området. Kommuneplanens bestemmelse henviser § 4.3 henviser til publikasjonen Plan- og bygningsloven og landbruk pluss som veileder for spredt næring i LNF. Publikasjonen er senere erstattet av KMDs veileder «Garden som ressurs».

Produksjonsvirksomheten i planområdet ble startet innenfor rammene av veilederen «Garden som ressurs», men har over tid utviklet seg slik at det nå ønskes detaljregulering av området. 

Relevante problemstillinger
Relevante problemstillinger for planarbeidet vil inkludere, men ikke være begrenset til; støy, lukt, adkomst og avkjøring, miljøpåvirkninger for åpne bekkeløp i og i nærheten av planområdet. Konsekvenser for dyrka mark i og i nærheten av planområdet vil også utredes.

Konsekvensutredning
Det er vurdert at planforslaget vil utløse krav om KU, jf. Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854) og Pbl. § 4-2.

Kart over planområdet, planinitiativ, referat fra oppstartmøtet kan lastet ned her: https://www.rakkestad.kommune.no/kunngjoeringer-varsler-og-forslag-som-ligger-ute.528960.no.html eller https://www.shprosjekt.no/kunngjoringer/.

Henvendelser vedrørende planarbeidet kan rettes til arealplanlegger Janne de Jong, tlf: +47 40454349, e-post: janne@shprosjekt.no.
Eventuelle merknader sendes innen 8. juni til e-post janne@shprosjekt.no eller per post til SH Prosjekt AS, Postboks 65, 1851 Mysen.

Detaljer og dokumenter

DATO

26.april, 2022

PLAN-ID

3016-2022001