Oppdragsgiver: PECA Eiendom AS

Vedtatt reguleringsplan for Skolegata 26-28, Askim sentrum

I samarbeid med Snøhetta har vi bistått forslagsstiller Peca Eiendom med utarbeidelse av reguleringsplan for Skolegata 26-28 i Askim sentrum. På tomten sto det tidligere to eldre bygninger, hvorav den ene i sin tid ble benyttet til rektorbolig for Askimbyen skole, som er nærmeste nabo. Tomten ligger i nær tilknytning også til Askim rådhus og dermed tett på det administrative setet for Indre Østfold kommune.

I tråd med fortettingsambisjonen for Askim sentrum er tomten omformet til å huse 23-25 familier, fordelt på tre moderne og bærekraftige lameller med spennende arkitektur. Snøhetta har vært ansvarlige for utformingen av bygg og uteområder, og vi har vært ansvarlige for selve reguleringsprosessen. Vi er stolte av resultatet, og et enstemmig plan- og bygningsutvalg og et enstemmig kommunestyre viser at de også har full tiltro til planene.

Kommunestyret vedtok planforslaget i starten av november. Nå venter en behandling av rammesøknad før første spadetak kan settes.

Oppdragsgiver: PECA Eiendom AS

Høring av forslag til endring av detaljregulering - Enebakkneset

Forslag til endring av reguleringsplan etter forenklet prosess, Detaljregulering for «DEL AV ENEBAKKNESET, GNR. /BNR. 78/59, 78/66, 78/67 M. FL».

Høring av planendring

I medhold av Plan- og bygningsloven (Pbl) Kap. 12 har SH Prosjekt AS på vegne av tiltakshaver NGE AS søkt om endring av reguleringsplan etter forenklet prosess, detaljregulering for «DEL AV ENEBAKKNESET, GNR. /BNR. 78/59, 78/66, 78/67 M. FL.», plan-ID: 0227_0310R0409. Det er ikke foreslått endringer i planområdets utstrekning.

Jf. Plan- og bygningsloven § 12-14, andre ledd skal planendringen sendes på begrenset høring før forslaget legges til politisk behandling i Hovedutvalg for miljø og samfunn. Informasjon om høringen er sendt offentlige myndigheter, relevante foreninger og lag, eiere og festere av eiendommer i eller i nærheten av planområdet. I tillegg kunngjøres høringen både på plankonsulentens og kommunens nettsider.

Revidert plankart og reviderte bestemmelser, planbeskrivelse med vedlegg kan lastes ned i rubrikken til høyre. Høringen er også lagt ut på kommunens hjemmeside: https://www.lillestrom.kommune.no /kunngjoringer- /offentlig-ettersyn-av-arealplaner/.

Høringsfristen settes til 15.12.2022.

Bakgrunn og beskrivelse av endringer
Planområdet er plassert langs riksvei 22 Fetveien, på Svarterud ved Enebakkneset. Hensikten med planendringen er i første rekke å tilrettelegge for oppføring av nytt administrasjonsbygg i tilknytning til eksisterende produksjonslokaler for Elverhøy Aluminium og Glass på eiendom gnr/bnr 478/67, Fetveien 2258. Samlokaliseringen av administrasjon og produksjon har flere fordeler, i tillegg til at nytt administrasjonsbygg i seg selv vil gi ansatte en påkrevd oppgradering hva gjelder inneklima, pausefasiliteter mv.

Dagens kontorbygg ligger på eiendom gnr/bnr 478/60, Fetveien 2242. Plasseringen gjør at både ansatte og besøkende til bedriften må kjøre inn og ut på RV22 for hvert besøk mellom administrasjonsbygg og produksjonslokalet. Samtidig skaper delt lokasjon trafikkfarlige situasjoner der større kjøretøyer kjører feil og deretter rygger ut i RV22 for å snu. Trafikkhensyn er derfor en sentral grunn til ønsket om samlokalisering av administrasjon og produksjon.

I planprosessen har kommunens administrasjon i tillegg ønsket at planens nye utgave ble mer tilpasset målene i regional plan. Kommunen har derfor bedt om endringer i den delen av planen som gjelder boligformålet. De nye boligtomtene som ligger i dagens plan, er tatt ut. Utnyttelsesgraden på eksisterende boligeiendommer forslås endret fra 30 % til 20% BYA. Redusert % BYA begrunnes også i at forslag til ny kommuneplan legger opp til 20 % BYA for frittliggende småhuseiendommer for store deler av kommunen.

Dagens boligreserve på Enebakkneset er i forslaget foreslått regulert til naturområde.

Som følge av ovenstående endringsforslag er samferdselsløsningene justert for å tilpasses ny situasjon. Dette i gjort i samarbeid med Lillestrøm kommune og Statens vegvesen. Statens vegvesen har godkjent løsningene i planforslaget.

Endringer foreslås som endring av både plankart og bestemmelser. I tillegg er det utarbeidet en planbeskrivelse som beskriver foreslåtte endringer og konsekvenser av endringene i detalj. Det er også tilkommet nye vedlegg.

Planendringen er godt utredet og er utarbeidet i løpende dialog med Lillestrøm kommune over en to-årsperiode fra 21.08.2020. Forslaget inkluderer endringer foreslått både av kommunens administrasjon og av privat forslagsstiller og forslaget slik det nå foreligger er omforent mellom administrasjon og forslagsstiller.

Detaljert oversikt over endringene i planen er inkludert i planbeskrivelsen, se særlig kap. 5 og 6.

I kap. 2.3 er det en oversikt over hvordan de ulike eiendommene er berørt.

Om planendring etter enklere prosess
Vår vurdering er at endringene kan gjennomføres ved forenklet prosess etter Pbl § 12-14 ved at:

  • endringene vil ikke gå ut over hovedrammene i planen eller utfordre planens intensjon
  • endringene vil ikke påvirke gjennomføringen av øvrige deler av planen
  • endringene vil ikke ha negative konsekvenser for natur- eller friluftsområder

Videre prosess
Etter høring sendes høringsinnspill til kommunen sammen med forslagsstillers merknader.

Høringssvar
Høringssvar sendes plankonsulent per e-post til janne@shprosjekt.no eller per post til SH Prosjekt AS, Postboks 65, 1851 Mysen innen høringsfristen. Henvendelser i saken merkes «Enebakkneset».