Varsel om oppstart av planarbeid – Detaljregulering for Brattås – Plan-ID: 3001_G-757

Detaljer og dokumenter

DATO: 7. desember 2023

PLAN-ID: 3001_G-757

DOKUMENTASJON:
Varslingskart_Brattås
Planinitiativ Brattås

I medhold av plan og bygningsloven (Pbl) § 12-3 og § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Brattås Nord i Halden kommune.

Forslagsstiller er Brattås Halden AS. Plankonsulent er SH Prosjekt AS. Aktuelle arealformålskategorier for reguleringen er boligbebyggelse, grønnstruktur og samferdsel/teknisk infrastruktur.

Planområdets avgrensing
Planområdet er på omtrent 10,2 daa og omfatter g/bnr; 179/42, 179/20, 179/4, 178/40 og deler av 179/40, & 178/92, 178/36

Plansituasjon
Arealet er i arealdelen til Kommuneplan for Halden kommune 2023 – 2035 avsatt til boligbebyggelse. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for småhusbebyggelse på Brattås.

Konsekvensutredning
Det er vurdert at planforslaget ikke vil utløse krav om konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854).

Kart over planområdet, planinitiativ og referat fra oppstartmøtet ligger tilgjengelig på: https://www.halden.kommune.no/kunngjoringer-og-horinger/

Eventuelle spørsmål og merknader kan rettes til SH Prosjekt v/ Martin på tlf. 45 69 09 86 eller e-post martin@shprosjekt.no

Eventuelle merknader til planarbeidet kan innen 19. januar 2024 rettes til:

SH Prosjekt AS
Postboks 65
1851 Mysen
Og/eller e-post: martin@shprosjekt.no


Varsel om oppstart av planarbeid – Detaljregulering for Løken Næringspark – Plan-ID: 3026-20230003

Detaljer og dokumenter

DATO: 11. april 2023

PLAN-ID: 3026-2022003

DOKUMENTASJON:
Referat oppstartsmøte 10.03.23

Varslingsområde_A4

Planinitiativ – Løken Næringspark

I medhold av plan og bygningsloven (Pbl) § 12-3 og § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Løken Næringspark i Aurskog-Høland kommune, gbnr 34/24 m. fl.

Forslagsstiller er Løken logistikkeiendom AS. Plankonsulent er SH Prosjekt AS.

Planområdets avgrensing
Planområdet er på om lag 69 daa og omfatter eiendommene med gbnr. 53/25, 34/158, 34/24, 34/179, 34/109, 320/1 (del av). Planområdet ligger ca. 1,5 km vest for Løken sentrum.

Hensikten med planarbeidet
Planområdet er i all hovedsak uregulert. Hensikten med planarbeidet er å regulere hittil uregulerte nærings-/industriområder til næringsareal/industri og å regulere nåværende parkeringsareal øst for Tyrihjellveien til boligbebyggelse.

Det tas sikte på å tilrettelegge for virksomheter som faller inn under næring eller industriformålet, herunder verkstedbedrifter, lager- og logistikkbedrifter. Det vil ikke reguleres til handelsformål/forretning innenfor planområdet.

Aktuelle arealformålskategorier for reguleringen er næring/industri kombinerte formål (avklares ila planprosessen), boligbebyggelse, grønnstruktur og samferdsel/teknisk infrastruktur.

Nåværende bruk
Arealet er allerede et etablert næringsområde/industriområde. Deler av området er bebygget med industribebyggelse (om lag 9.200 m2 fordelt på haller, overbygde arealer og lagertelt). Deler av området er tidligere benyttet til utelagring og avlastningsområde og er ikke bebygget. Det legges opp til en bedre arealutnyttelse av næringsområdet når arealet reguleres. Eksisterende bebyggelse i planområdet vil bestå. Utbyggingspotensial for fremtidige tiltak, inkludert ikke-utbygget areal, vil avklares i planen.

Plansituasjon
Tyrihjellveien 38-40 er avsatt til næringsformål i kommuneplanens arealdel, Kommuneplan for Aurskog-Høland 2018-2028. Parkeringsarealet øst for Tyrihjellveien er i kommuneplanens arealdel avsatt til parkeringsformål, regulert til boligbebyggelse/lekeplass i detaljregulering for Nordlihagan vedtatt 19.10.1982. Området ligger innenfor hensynssone for ras- og skredfare i kommuneplanens arealdel.

Konsekvensutredning
Planlagt regulering er i all hovedsak i tråd med overordnet plan. Det antas at planlagt bruk ikke vil utløse krav om konsekvensutredning jf. Forskrift om konsekvensutredninger

(FOR-2017-06-21-854). Det vil utarbeides en KU-avklaring som ledd i planarbeidet.

Kart over planområdet, planinitiativ og referat fra oppstartmøtet ligger i nedlastbar versjon her på siden.

Henvendelser vedrørende planarbeidet kan rettes til fagleder for planarbeidet, Janne de Jong, tlf: +47 40454349, e-post: janne@shprosjekt.no.

Eventuelle merknader sendes innen 10. mai 2023 til e-post janne@shprosjekt.no eller per post til SH Prosjekt AS, Postboks 65, 1851 Mysen.


Oppstart av reguleringsarbeid på Holøs Nordre, Rakkestad kommune

Detaljer og dokumenter

DATO: 23. mars, 2023

PLAN-ID: 3016-20230001

DOKUMENTASJON:

PLANINITIATIV_Holøs nordre_021222

Referat fra oppstartsmøte_3016-20230001

Plangrense_ Holøs

Varsel om oppstart av planarbeid – Detaljregulering for Holøs Nordre – Plan-ID: 3016-20230001

I medhold av plan og bygningsloven (Pbl) § 12-3 og § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Holøs Nordre i Rakkestad kommune.

Forslagsstiller er Knut Erik Holmsen. Plankonsulent er SH Prosjekt AS.

Formålet med reguleringsarbeidet er å avklare eksisterende drift og fremtidige muligheter på eiendommen. Utover landbruksnæring tilknyttet gårdens ressursgrunnlag drives det i dag noe tilleggsnæring innenfor planområdet. Virksomheten har utviklet seg over tid og det er fornuftig å formalisere virksomheten gjennom en detaljreguleringsplan. Relevante arealformål er LNF med spredt næring og samferdselsformål (vegarealer).

Planområdets avgrensing
Planområdet omfatter gårdstunet Osveien 2, deler av eiendom med gbnr 231/1 samt deler av Eidsbergveien/fv 124 (528/2) og Osveien (528/6).

Deler av Osveien og fylkesveiens areal er inkludert i varslingsområdet for å sikre adkomst/kryssløsning og frisikt. Varslingsområdet er på 23,6 daa.

Plansituasjon
Arealet er uregulert og ligger i LNF-areal for stedbunden næring/virksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Bestemmelser for Kommuneplan for Rakkestad 2010-2021 regulerer per i dag mulighetene på eiendommen. Kommuneplanen er under rullering.

Kommuneplanens bestemmelser henviser § 4.3 henviser til publikasjonen Plan- og bygningsloven og landbruk pluss som veileder for spredt næring i LNF. Publikasjonen er erstattet av veilederen «Garden som ressurs».

Relevante problemstillinger
Relevante tema som skal undersøkes i planarbeidet omfatter trafikkforhold og trafikksikkerhet, grunnforhold, støy/støv, landskapsvirkninger, naturmangfold og naturbasert sårbarhet, lokaliseringsfaktorer, vann- og energikapasitet mv.

Konsekvensutredning
Det er vurdert at planforslaget ikke vil utløse krav om KU, jf. Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854) og referat fra oppstartsmøte, datert 20.02.23.

Kart over varslet område, varslingstekst, planinitiativ og referat fra oppstartmøtet kan lastet ned i rubrikken til venstre.

Henvendelser vedrørende planprosessen kan rettes til plankonsulent v/ fagleder Janne de Jong, tlf: +47 40454349, e-post: janne@shprosjekt.no.

Eventuelle merknader sendes innen 2. mai til e-post janne@shprosjekt.no eller per post til SH Prosjekt AS, Postboks 65, 1851 Mysen.


Krav om kildesortering for virksomheter fra 1.1.2023

Fra 1.1.2023 er det nye krav for virksomheters kildesortering av husholdningsavfall/husholdningslignende avfall (mat og plast). Hadde din bedrift oppsett for riktig kildesorteringen på plass fra nyttår, både inne og ute?

For nye tiltak er det smart å planlegge løsninger og avsette plass til kildesortering allerede i planleggingsfasen. Snakk med ditt renovasjonsselskap om hvordan de og din virksomhet sammen vil oppfylle det nye kravet om kildesortering for virksomheter fra 1.1.2023!

Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2023 fra Klima- og miljødepartementet - regjeringen.no


Høring av forslag til endring av detaljregulering - Enebakkneset

Forslag til endring av reguleringsplan etter forenklet prosess, Detaljregulering for «DEL AV ENEBAKKNESET, GNR. /BNR. 78/59, 78/66, 78/67 M. FL».

Høring av planendring

I medhold av Plan- og bygningsloven (Pbl) Kap. 12 har SH Prosjekt AS på vegne av tiltakshaver NGE AS søkt om endring av reguleringsplan etter forenklet prosess, detaljregulering for «DEL AV ENEBAKKNESET, GNR. /BNR. 78/59, 78/66, 78/67 M. FL.», plan-ID: 0227_0310R0409. Det er ikke foreslått endringer i planområdets utstrekning.

Jf. Plan- og bygningsloven § 12-14, andre ledd skal planendringen sendes på begrenset høring før forslaget legges til politisk behandling i Hovedutvalg for miljø og samfunn. Informasjon om høringen er sendt offentlige myndigheter, relevante foreninger og lag, eiere og festere av eiendommer i eller i nærheten av planområdet. I tillegg kunngjøres høringen både på plankonsulentens og kommunens nettsider.

Revidert plankart og reviderte bestemmelser, planbeskrivelse med vedlegg kan lastes ned i rubrikken til høyre. Høringen er også lagt ut på kommunens hjemmeside: https://www.lillestrom.kommune.no /kunngjoringer- /offentlig-ettersyn-av-arealplaner/.

Høringsfristen settes til 15.12.2022.

Bakgrunn og beskrivelse av endringer
Planområdet er plassert langs riksvei 22 Fetveien, på Svarterud ved Enebakkneset. Hensikten med planendringen er i første rekke å tilrettelegge for oppføring av nytt administrasjonsbygg i tilknytning til eksisterende produksjonslokaler for Elverhøy Aluminium og Glass på eiendom gnr/bnr 478/67, Fetveien 2258. Samlokaliseringen av administrasjon og produksjon har flere fordeler, i tillegg til at nytt administrasjonsbygg i seg selv vil gi ansatte en påkrevd oppgradering hva gjelder inneklima, pausefasiliteter mv.

Dagens kontorbygg ligger på eiendom gnr/bnr 478/60, Fetveien 2242. Plasseringen gjør at både ansatte og besøkende til bedriften må kjøre inn og ut på RV22 for hvert besøk mellom administrasjonsbygg og produksjonslokalet. Samtidig skaper delt lokasjon trafikkfarlige situasjoner der større kjøretøyer kjører feil og deretter rygger ut i RV22 for å snu. Trafikkhensyn er derfor en sentral grunn til ønsket om samlokalisering av administrasjon og produksjon.

I planprosessen har kommunens administrasjon i tillegg ønsket at planens nye utgave ble mer tilpasset målene i regional plan. Kommunen har derfor bedt om endringer i den delen av planen som gjelder boligformålet. De nye boligtomtene som ligger i dagens plan, er tatt ut. Utnyttelsesgraden på eksisterende boligeiendommer forslås endret fra 30 % til 20% BYA. Redusert % BYA begrunnes også i at forslag til ny kommuneplan legger opp til 20 % BYA for frittliggende småhuseiendommer for store deler av kommunen.

Dagens boligreserve på Enebakkneset er i forslaget foreslått regulert til naturområde.

Som følge av ovenstående endringsforslag er samferdselsløsningene justert for å tilpasses ny situasjon. Dette i gjort i samarbeid med Lillestrøm kommune og Statens vegvesen. Statens vegvesen har godkjent løsningene i planforslaget.

Endringer foreslås som endring av både plankart og bestemmelser. I tillegg er det utarbeidet en planbeskrivelse som beskriver foreslåtte endringer og konsekvenser av endringene i detalj. Det er også tilkommet nye vedlegg.

Planendringen er godt utredet og er utarbeidet i løpende dialog med Lillestrøm kommune over en to-årsperiode fra 21.08.2020. Forslaget inkluderer endringer foreslått både av kommunens administrasjon og av privat forslagsstiller og forslaget slik det nå foreligger er omforent mellom administrasjon og forslagsstiller.

Detaljert oversikt over endringene i planen er inkludert i planbeskrivelsen, se særlig kap. 5 og 6.

I kap. 2.3 er det en oversikt over hvordan de ulike eiendommene er berørt.

Om planendring etter enklere prosess
Vår vurdering er at endringene kan gjennomføres ved forenklet prosess etter Pbl § 12-14 ved at:

  • endringene vil ikke gå ut over hovedrammene i planen eller utfordre planens intensjon
  • endringene vil ikke påvirke gjennomføringen av øvrige deler av planen
  • endringene vil ikke ha negative konsekvenser for natur- eller friluftsområder

Videre prosess
Etter høring sendes høringsinnspill til kommunen sammen med forslagsstillers merknader.

Høringssvar
Høringssvar sendes plankonsulent per e-post til janne@shprosjekt.no eller per post til SH Prosjekt AS, Postboks 65, 1851 Mysen innen høringsfristen. Henvendelser i saken merkes «Enebakkneset».


Pågående reguleringsprosesser

Har du spørsmål om et pågående reguleringsarbeid der vi er plankonsulent?
Ta kontakt med arealplanlegger Janne de Jong på janne@shprosjekt.no eller +47 40454349.

Har du behov for å regulere et område eller en utviklingstomt?
Ta kontakt med oss for en faglig vurdering av plansituasjonen og hvilke muligheter du har.

Her kan du se et utvalg av plansaker i vår portefølje: www.shprosjekt.no/reguleringsprosjekter