Varsel om oppstart av planarbeid – Detaljregulering for Brattås – Plan-ID: 3001_G-757

Detaljer og dokumenter

DATO: 7. desember 2023

PLAN-ID: 3001_G-757

DOKUMENTASJON:
Varslingskart_Brattås
Planinitiativ Brattås

I medhold av plan og bygningsloven (Pbl) § 12-3 og § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Brattås Nord i Halden kommune.

Forslagsstiller er Brattås Halden AS. Plankonsulent er SH Prosjekt AS. Aktuelle arealformålskategorier for reguleringen er boligbebyggelse, grønnstruktur og samferdsel/teknisk infrastruktur.

Planområdets avgrensing
Planområdet er på omtrent 10,2 daa og omfatter g/bnr; 179/42, 179/20, 179/4, 178/40 og deler av 179/40, & 178/92, 178/36

Plansituasjon
Arealet er i arealdelen til Kommuneplan for Halden kommune 2023 – 2035 avsatt til boligbebyggelse. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for småhusbebyggelse på Brattås.

Konsekvensutredning
Det er vurdert at planforslaget ikke vil utløse krav om konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854).

Kart over planområdet, planinitiativ og referat fra oppstartmøtet ligger tilgjengelig på: https://www.halden.kommune.no/kunngjoringer-og-horinger/

Eventuelle spørsmål og merknader kan rettes til SH Prosjekt v/ Martin på tlf. 45 69 09 86 eller e-post martin@shprosjekt.no

Eventuelle merknader til planarbeidet kan innen 19. januar 2024 rettes til:

SH Prosjekt AS
Postboks 65
1851 Mysen
Og/eller e-post: martin@shprosjekt.no