Vi søker etter en drivende prosjekteringsleder

Prosjekteringsleder

Vi opplever stor etterspørsel etter våre tjenester og ser derfor etter en dyktig og engasjert prosjekteringsleder til å styrke vårt allerede gode team. Vi har de siste årene utført mange spennende prosjekter, og har jevn tilgang på nye utfordrende oppgaver. Du vil være ansvarlig for egne prosjekter, samtidig som du vil jobbe tett sammen med dine kollegaer på tvers av fagområder.Som et lokalt firma i vekst er personlig engasjement og lojalitet til egen arbeidsplass et "must" for oss. Hos oss blir du derfor del av et miljø der personlig utvikling og trivsel prioriteres!Vi holder til i helt nye lokaler sentralt på Morenen på Slitu.

Dine viktigste arbeidsoppgaver vil omfatte:

 • Starte, lede og drifte prosjekteringsfasen sammen med team
 • Sikre at alle løsninger ivaretar kundens krav og behov
 • Detaljprosjektering og kvalitetssikring av tegninger og modeller
 • Sørge for at alle offentlige krav og standarder oppfylles
 • Koordinering av interne og eksterne ressurser
 • Sørge for god fremdrift og økonomi i prosjektene

Kvalifikasjoner

 • Ingeniør eller sivilingeniør innen bygg og anlegg
 • Du har relevant erfaring fra konsulent eller entreprenørselskap
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne er en forutsetning
 • Du har god teknisk innsikt

Personlige egenskaper

 • Du er fleksibel og har gode lederegenskaper
 • Du kan jobbe strukturert og tar ansvar
 • Du er kreativ, kan se muligheter og har fokus på gode løsninger for kunden
 • Du er engasjert og har gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver i et godt faglig miljø
 • Hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • Gode lønns- og arbeidsvilkår
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
Kontaktperson: Stian S. Holmen
Stillingstittel: Daglig Leder
Mobil: 40 73 50 00

Send søknad og CV med referanser til oss eller ta kontakt med daglig leder for en hyggelig prat!


Varsel om oppstart av planarbeid – Detaljregulering for Brattås – Plan-ID: 3001_G-757

Detaljer og dokumenter

DATO: 7. desember 2023

PLAN-ID: 3001_G-757

DOKUMENTASJON:
Varslingskart_Brattås
Planinitiativ Brattås

I medhold av plan og bygningsloven (Pbl) § 12-3 og § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Brattås Nord i Halden kommune.

Forslagsstiller er Brattås Halden AS. Plankonsulent er SH Prosjekt AS. Aktuelle arealformålskategorier for reguleringen er boligbebyggelse, grønnstruktur og samferdsel/teknisk infrastruktur.

Planområdets avgrensing
Planområdet er på omtrent 10,2 daa og omfatter g/bnr; 179/42, 179/20, 179/4, 178/40 og deler av 179/40, & 178/92, 178/36

Plansituasjon
Arealet er i arealdelen til Kommuneplan for Halden kommune 2023 – 2035 avsatt til boligbebyggelse. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for småhusbebyggelse på Brattås.

Konsekvensutredning
Det er vurdert at planforslaget ikke vil utløse krav om konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854).

Kart over planområdet, planinitiativ og referat fra oppstartmøtet ligger tilgjengelig på: https://www.halden.kommune.no/kunngjoringer-og-horinger/

Eventuelle spørsmål og merknader kan rettes til SH Prosjekt v/ Martin på tlf. 45 69 09 86 eller e-post martin@shprosjekt.no

Eventuelle merknader til planarbeidet kan innen 19. januar 2024 rettes til:

SH Prosjekt AS
Postboks 65
1851 Mysen
Og/eller e-post: martin@shprosjekt.no


Varsel om oppstart av planarbeid – Detaljregulering for Løken Næringspark – Plan-ID: 3026-20230003

Detaljer og dokumenter

DATO: 11. april 2023

PLAN-ID: 3026-2022003

DOKUMENTASJON:
Referat oppstartsmøte 10.03.23

Varslingsområde_A4

Planinitiativ – Løken Næringspark

I medhold av plan og bygningsloven (Pbl) § 12-3 og § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Løken Næringspark i Aurskog-Høland kommune, gbnr 34/24 m. fl.

Forslagsstiller er Løken logistikkeiendom AS. Plankonsulent er SH Prosjekt AS.

Planområdets avgrensing
Planområdet er på om lag 69 daa og omfatter eiendommene med gbnr. 53/25, 34/158, 34/24, 34/179, 34/109, 320/1 (del av). Planområdet ligger ca. 1,5 km vest for Løken sentrum.

Hensikten med planarbeidet
Planområdet er i all hovedsak uregulert. Hensikten med planarbeidet er å regulere hittil uregulerte nærings-/industriområder til næringsareal/industri og å regulere nåværende parkeringsareal øst for Tyrihjellveien til boligbebyggelse.

Det tas sikte på å tilrettelegge for virksomheter som faller inn under næring eller industriformålet, herunder verkstedbedrifter, lager- og logistikkbedrifter. Det vil ikke reguleres til handelsformål/forretning innenfor planområdet.

Aktuelle arealformålskategorier for reguleringen er næring/industri kombinerte formål (avklares ila planprosessen), boligbebyggelse, grønnstruktur og samferdsel/teknisk infrastruktur.

Nåværende bruk
Arealet er allerede et etablert næringsområde/industriområde. Deler av området er bebygget med industribebyggelse (om lag 9.200 m2 fordelt på haller, overbygde arealer og lagertelt). Deler av området er tidligere benyttet til utelagring og avlastningsområde og er ikke bebygget. Det legges opp til en bedre arealutnyttelse av næringsområdet når arealet reguleres. Eksisterende bebyggelse i planområdet vil bestå. Utbyggingspotensial for fremtidige tiltak, inkludert ikke-utbygget areal, vil avklares i planen.

Plansituasjon
Tyrihjellveien 38-40 er avsatt til næringsformål i kommuneplanens arealdel, Kommuneplan for Aurskog-Høland 2018-2028. Parkeringsarealet øst for Tyrihjellveien er i kommuneplanens arealdel avsatt til parkeringsformål, regulert til boligbebyggelse/lekeplass i detaljregulering for Nordlihagan vedtatt 19.10.1982. Området ligger innenfor hensynssone for ras- og skredfare i kommuneplanens arealdel.

Konsekvensutredning
Planlagt regulering er i all hovedsak i tråd med overordnet plan. Det antas at planlagt bruk ikke vil utløse krav om konsekvensutredning jf. Forskrift om konsekvensutredninger

(FOR-2017-06-21-854). Det vil utarbeides en KU-avklaring som ledd i planarbeidet.

Kart over planområdet, planinitiativ og referat fra oppstartmøtet ligger i nedlastbar versjon her på siden.

Henvendelser vedrørende planarbeidet kan rettes til fagleder for planarbeidet, Janne de Jong, tlf: +47 40454349, e-post: janne@shprosjekt.no.

Eventuelle merknader sendes innen 10. mai 2023 til e-post janne@shprosjekt.no eller per post til SH Prosjekt AS, Postboks 65, 1851 Mysen.


Oppstart av reguleringsarbeid på Holøs Nordre, Rakkestad kommune

Detaljer og dokumenter

DATO: 23. mars, 2023

PLAN-ID: 3016-20230001

DOKUMENTASJON:

PLANINITIATIV_Holøs nordre_021222

Referat fra oppstartsmøte_3016-20230001

Plangrense_ Holøs

Varsel om oppstart av planarbeid – Detaljregulering for Holøs Nordre – Plan-ID: 3016-20230001

I medhold av plan og bygningsloven (Pbl) § 12-3 og § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Holøs Nordre i Rakkestad kommune.

Forslagsstiller er Knut Erik Holmsen. Plankonsulent er SH Prosjekt AS.

Formålet med reguleringsarbeidet er å avklare eksisterende drift og fremtidige muligheter på eiendommen. Utover landbruksnæring tilknyttet gårdens ressursgrunnlag drives det i dag noe tilleggsnæring innenfor planområdet. Virksomheten har utviklet seg over tid og det er fornuftig å formalisere virksomheten gjennom en detaljreguleringsplan. Relevante arealformål er LNF med spredt næring og samferdselsformål (vegarealer).

Planområdets avgrensing
Planområdet omfatter gårdstunet Osveien 2, deler av eiendom med gbnr 231/1 samt deler av Eidsbergveien/fv 124 (528/2) og Osveien (528/6).

Deler av Osveien og fylkesveiens areal er inkludert i varslingsområdet for å sikre adkomst/kryssløsning og frisikt. Varslingsområdet er på 23,6 daa.

Plansituasjon
Arealet er uregulert og ligger i LNF-areal for stedbunden næring/virksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Bestemmelser for Kommuneplan for Rakkestad 2010-2021 regulerer per i dag mulighetene på eiendommen. Kommuneplanen er under rullering.

Kommuneplanens bestemmelser henviser § 4.3 henviser til publikasjonen Plan- og bygningsloven og landbruk pluss som veileder for spredt næring i LNF. Publikasjonen er erstattet av veilederen «Garden som ressurs».

Relevante problemstillinger
Relevante tema som skal undersøkes i planarbeidet omfatter trafikkforhold og trafikksikkerhet, grunnforhold, støy/støv, landskapsvirkninger, naturmangfold og naturbasert sårbarhet, lokaliseringsfaktorer, vann- og energikapasitet mv.

Konsekvensutredning
Det er vurdert at planforslaget ikke vil utløse krav om KU, jf. Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854) og referat fra oppstartsmøte, datert 20.02.23.

Kart over varslet område, varslingstekst, planinitiativ og referat fra oppstartmøtet kan lastet ned i rubrikken til venstre.

Henvendelser vedrørende planprosessen kan rettes til plankonsulent v/ fagleder Janne de Jong, tlf: +47 40454349, e-post: janne@shprosjekt.no.

Eventuelle merknader sendes innen 2. mai til e-post janne@shprosjekt.no eller per post til SH Prosjekt AS, Postboks 65, 1851 Mysen.


Krav om kildesortering for virksomheter fra 1.1.2023

Fra 1.1.2023 er det nye krav for virksomheters kildesortering av husholdningsavfall/husholdningslignende avfall (mat og plast). Hadde din bedrift oppsett for riktig kildesorteringen på plass fra nyttår, både inne og ute?

For nye tiltak er det smart å planlegge løsninger og avsette plass til kildesortering allerede i planleggingsfasen. Snakk med ditt renovasjonsselskap om hvordan de og din virksomhet sammen vil oppfylle det nye kravet om kildesortering for virksomheter fra 1.1.2023!

Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2023 fra Klima- og miljødepartementet - regjeringen.no


Oppdragsgiver: PECA Eiendom AS

Vedtatt reguleringsplan for Skolegata 26-28, Askim sentrum

I samarbeid med Snøhetta har vi bistått forslagsstiller Peca Eiendom med utarbeidelse av reguleringsplan for Skolegata 26-28 i Askim sentrum. På tomten sto det tidligere to eldre bygninger, hvorav den ene i sin tid ble benyttet til rektorbolig for Askimbyen skole, som er nærmeste nabo. Tomten ligger i nær tilknytning også til Askim rådhus og dermed tett på det administrative setet for Indre Østfold kommune.

I tråd med fortettingsambisjonen for Askim sentrum er tomten omformet til å huse 23-25 familier, fordelt på tre moderne og bærekraftige lameller med spennende arkitektur. Snøhetta har vært ansvarlige for utformingen av bygg og uteområder, og vi har vært ansvarlige for selve reguleringsprosessen. Vi er stolte av resultatet, og et enstemmig plan- og bygningsutvalg og et enstemmig kommunestyre viser at de også har full tiltro til planene.

Kommunestyret vedtok planforslaget i starten av november. Nå venter en behandling av rammesøknad før første spadetak kan settes.

Oppdragsgiver: PECA Eiendom AS